แทงบอล

รวมกฎหมายเกี่ยวกับบาคาร่าออนไลน์ ล่าสุด 2566

วันที่อัพเดท 7 สิงหาคม 2023
Programmer Admin

เล่นบาคาร่า ผิดกฎหมายอะไร

บาคาร่าถือเป็นการพนันออนไลน์ประเภทหนึ่งที่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดโทษไว้ ได้แก่ 1.พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และ 2.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) บังคับใช้และควบคุมอยู่ จึงถือว่าการพนันออนไลน์บาคาร่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย และมีบทลงโทษที่ชัดเจน โดยการขยายตัวของเว็บคาสิโนออนไลน์กำลังเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงปี 2023 ที่ผ่านมา ทำให้วันนี้ Goatbet143 จะมาชักชวนคุณศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ เช่น บาคาร่า ออนไลน์ โดยละเอียดกัน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 

สำหรับ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการพนันนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การจำแนกประเภทการพนันที่ถูกและผิดกฎหมาย ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้จำแนกการพนันออกเป็นสองประเภทด้วยกัน คือ บัญชี ก. และบัญชี ข. โดยการพนันที่กล่าวไว้ในบัญชี ก. หรือการละเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นการพนันที่ 'ผิดกฎหมาย' คือ ห้ามมิให้อนุญาต จัดให้มี หรือ เข้าเล่นเลย การเล่นพนันที่บัญญัติไว้ในบัญชี ก. จะทำได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นสมควรและออกพระราชกฤษฎีกาให้เล่นได้เท่านั้น

ส่วนการพนันในประเภทบัญชี ข. หรือการละเล่นที่คล้ายกันถือว่าเป็นการพนันที่ 'ถูกกฎหมาย' คือ จัดให้มีขึ้นได้ หากได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้า พนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือเป็นการเล่นที่มีกฎกระทรวงให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เช่น Goatbet143 เว็บบาคาร่า ออนไลน์

สำหรับผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมการเล่นพนันตามพระราชบัญญัติการพนันสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ผู้ที่มีอำนาจอนุญาตให้เล่นการพนันตาม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และผู้มีอำนาจอนุมัติให้ออกใบอนุญาต เช่น เจ้าพนักงานผู้ออก ใบอนุญาตเล่นการพนันผู้ที่มีอำนาจในการจับกุมผู้ที่ละเมิดหรือกระทำความผิดกฎหมายการพนัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

โดยการอนุญาตให้เล่นการพนันนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การอนุญาตที่เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตได้เอง 2) การอนุญาตที่เจ้าพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครอง ในกรณีของกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร จึงจะออกใบอนุญาตได้ 3) การออกใบอนุญาตที่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยแล้วจึงจะออกใบอนุญาตได้

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งเป็นกฎหมายเก่ามิได้กล่าวถึงการพนันออนไลน์เอาไว้ และมีลักษณะเป็นการพนันหรืออาชญากรรมในรูปแบบทางกายภาพ(traditional gambling หรือ traditional crime) ซึ่งมีลักษณะยึดโยงอยู่กับเวลาและสถานที่ที่ได้กระทำความผิด ณ ขณะนั้น การปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์จึงเป็นลักษณะของ การตีความเทียบเคียงกับตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ กล่าวคือ การพนันออนไลน์ นั้นมีความผิดในความหมายของ “การพนัน” ใน ระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เช่นเดียวกัน

2.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

ในพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. พ.ศ. 2560 มิได้ระบุไว้ชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องการพนันออนไลน์ เพียงแต่อาศัยการตีความจากตัวบท โดยมาตราที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา20 ที่บัญญัติไว้ว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการเผยแพร่ข้อมูลอัน "มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน" เท่านั้น

ในการสืบสวนสอบสวนการทำผิดกฎหมายการพนันบนอินเทอร์เน็ต ทำโดยให้ตำรวจที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตเข้าไปท่องตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์ ถ้าพบเห็นการกระทำผิดก็จะดำเนินการทันทีโดยอาจใช้วิธีการล่อซื้อ การขอข้อมูลจราจรทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น จากนั้นจึงขอคำสั่งศาลในการสั่งบล็อกเว็บไซต์ แต่ในกรณีที่การพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายของประเทศต้นทางผู้ให้บริการก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ จึงบล็อกได้เฉพาะ

เว็บไซต์ปลายทางในประเทศไทยเท่านั้น 

อย่างไรก็ตามในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากฉบับเดิมเมื่อปี 2550 ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย ยิ่งขึ้น ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ โดยในบทบัญญัติมาตรา 15 ที่ระบุว่า ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ

(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

(2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

เล่นพนันออนไลน์ โดนอะไรบ้าง

ในแง่ฐานความผิดและบทลงโทษ สามารถจำแนกได้เป็น 3 ฐานความผิดหลัก ได้แก่ ผู้เล่นบาคาร่า ผู้ชักชวนเล่น และ ผู้ให้บริการเว็บไซต์

สำหรับผู้เล่นบาคาร่า

การพนันออนไลน์ทุกประเภท เช่น บาคาร่า สล็อต เป็นการพนันไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4 ทวิ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎหมายกำหนดให้การเล่นการพนันออนไลน์ทุกชนิดขออนุญาตได้ ยกเว้น การจดทะเบียนพนันออนไลน์จากต่างประเทศ ทำให้การเล่น การพนันจึงเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ในประเทศไทย โดยผู้เล่นการพนัน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 12 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังเสี่ยงที่จะถูกเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อนามสกุล เลขบัญชี และหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ที่ให้กับเว็บไซต์การพนันอาจถูกนำไปใช้ และอาจถูกโกงเงินไม่สามารถถอนเงินคืนจากเว็บไซต์พนันได้

สำหรับผู้ชักชวนเล่น

ผู้ประกาศ โฆษณา ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน ไม่ว่าจะกระทำการด้วยการลงโฆษณาผ่านช่องทางใดๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเผยแพร่สื่อการพนันออนไลน์แก่ประชาชน ซึ่งส่วนมากผู้กระทำความผิดจะอยู่ในบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์โพสโปรโมทเว็บพนัน ย่อมมีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 12 เช่นเดียวกันกับผู้ให้บริการเล่นบาคาร่า มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้ให้บริการเล่นบาคาร่า

สำหรับผู้ให้บริการเล่นบาคาร่า ประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายควบคุมการพนันบนพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง หากแต่เป็นการนำ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มาปรับใช้ให้เข้ากับการพนันออนไลน์ เนื่องจากถือเป็นการพนันประเภทอื่นนอกเหนือจากที่ถูกระบุไว้ในบัญชี ก. (ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตเด็ดขาด) เช่น ไพ่สามใบ ไฮโลว์ บาคาร่า สล็อทแมชีน และบัญชี ข. (สามารถออกใบอนุญาตให้ได้) เช่น ชนโค แข่งม้า บิงโก บิลเลียด อีกทั้งมิได้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวงจึงไม่สามารถอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ได้เลย หากผู้ใดเปิดเว็บไซต์บาคาร่าหรือพนันออนไลน์ใด ๆ จึงเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯมาตรา 12 มีอัตราโทษโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทำความผิดหลายกรรม อาจถูกดำเนินคดีในลักษณะต่างกรรมต่างวาระ

กฎหมายฉบับนี้มีบทลงโทษกับทั้งผู้จัดให้มี ผู้เล่น (แม้จะเป็นการเล่นผ่านเว็บไซต์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในต่างประเทศก็ตาม) และผู้โฆษณา ทว่าเว็บไซต์การพนันส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ การจะนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีในไทยจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก กลายเป็นข้อจำกัดสำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการพนันออนไลน์มีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างจากการพนันทั่ว ๆ ไป นั่นคือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้มักอยู่ในรูปนิติบุคคล โทษจำคุกย่อมไม่สำคัญเท่ากับโทษปรับในอัตราสูง โดยที่ผ่านมายังไม่เคยมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์มาก่อน

ทั้งนี้ ในทางกฎหมายคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์บางส่วนหรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์การพนันได้ โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ในปี 2560 ซึ่งทางศาลก็เห็นว่าการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน จัดว่าเข้าข่ายขัดต่อ “ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชม. หรือ เฟซบุ๊กเพจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสายด่วน 1212 ตลอด 24 ชม. โดยข้อมูลการแจ้งจะถูกปิดเป็นความลับ

สรุปส่งท้าย

กฎหมายของการพนันบาคาร่าออนไลน์ในประเทศไทยยังคงเข้มงวดและมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด แม้ว่าความนิยมของคาสิโนออนไลน์จะเพิ่มขึ้นในปี 2566 กฎหมายไทยยังคงถือว่าการมีส่วนร่วมเช่นผู้เล่น การชักชวนเช่นผู้โฆษณา และการให้บริการเว็บไซต์การพนันดังกล่าวเป็นความผิดที่มีโทษสูง ดังนั้น หากคุณกำลังตัดสินใจจะเลือกเล่นบาคาร่า กับเว็บพนันออนไลน์ อาจจะต้องคิดให้ถี่ถ้วนยิ่งขึ้น เนื่องจากเว็บพนันออนไลน์เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ ใช้เงินลงทุน และมีความเสี่ยงด้านกฎหมายที่สูง ทั้งนี้ หากคุณคิดว่าตนเหมาะสมกับการเล่นพนันออนไลน์แล้ว เราขอแนะนำ GoatBet143 ผู้ให้บริการเว็บไซต์บาคาร่าที่มีใบอนุญาติถูกต้องตามกฎหมายแห่งเดียวในประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

TAG:

บทความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราอยากแบ่งปัน