รอบการจับรางวัลเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

รางวัลเครดิต 200 จำนวน 100 รางวัล

ลำดับ ยูสเซอร์ผู้โชคดี รางวัลเครดิตที่ได้รับ
1 gbthb05a723174086 200
2 gbthb05a558855825 200
3 gbthb05a128600288 200
4 gbthb05a790138757 200
5 gbthb05a304581852 200
6 gbthb05a177883709 200
7 gbthb05a757824314 200
8 gbthb05a299058982 200
9 gbthb05a574347705 200
10 gbthb05a428427720 200
11 gbthb05a471463844 200
12 gbthb05a26387611 200
13 gbthb05a142435388 200
14 gbthb05a880082034 200
15 gbthb05a624306188 200
16 gbthb05a227133863 200
17 gbthb05a598185732 200
18 gbthb05a566122730 200
19 gbthb05a751699277 200
20 gbthb05a135491488 200
21 gbthb05a428427720 200
22 gbthb05a166216899 200
23 gbthb05a142435388 200
24 gbthb05a380654474 200
25 gbthb05a882282359 200
26 gbthb05a34094568 200
27 gbthb05a515494675 200
28 gbthb05a498773509 200
29 gbthb05a647864482 200
30 gbthb05a19594084 200
31 gbthb05a757615046 200
32 gbthb05a431204027 200
33 gbthb05a567693339 200
34 gbthb05a869451361 200
35 gbthb05a244890008 200
36 gbthb05a142435388 200
37 gbthb05a800600537 200
38 gbthb05a720437255 200
39 gbthb05a456813147 200
40 gbthb05a558712451 200
41 gbthb05a200244685 200
42 gbthb05a255357780 200
43 gbthb05a723174086 200
44 gbthb05a558855825 200
45 gbthb05a128600288 200
46 gbthb05a790138757 200
47 gbthb05a304581852 200
48 gbthb05a177883709 200
49 gbthb05a757824314 200
50 gbthb05ac674699581 200
51 gbthb05a431204027 200
52 gbthb05a889634915 200
53 gbthb05a861501674 200
54 gbthb05a532483837 200
55 gbthb05ac674699581 200
56 gbthb05a431204027 200
57 gbthb05a889634915 200
58 gbthb05a861501674 200
59 gbthb05a532483837 200
60 gbthb05ac674699581 200
61 gbthb05a431204027 200
62 gbthb05a889634915 200
63 gbthb05a861501674 200
64 gbthb05a532483837 200
65 gbthb05ac674699581 200
66 gbthb05a431204027 200
67 gbthb05a889634915 200
68 gbthb05a861501674 200
69 gbthb05a532483837 200
70 gbthb05ac674699581 200
71 gbthb05a431204027 200
72 gbthb05a889634915 200
73 gbthb05a861501674 200
74 gbthb05a532483837 200
75 gbthb05ac674699581 200
76 gbthb05a431204027 200
77 gbthb05a889634915 200
78 gbthb05a861501674 200
79 gbthb05a532483837 200
80 gbthb05ac674699581 200
81 gbthb05a431204027 200
82 gbthb05a889634915 200
83 gbthb05a861501674 200
84 gbthb05a532483837 200
85 gbthb05a880082034 200
86 gbthb05a624306188 200
87 gbthb05a227133863 200
88 gbthb05a598185732 200
89 gbthb05a566122730 200
90 gbthb05a751699277 200
91 gbthb05a135491488 200
92 gbthb05a244890008 200
93 gbthb05a166216899 200
94 gbthb05a142435388 200
95 gbthb05a380654474 200
96 gbthb05a882282359 200
97 gbthb05a34094568 200
98 gbthb05a515494675 200
99 gbthb05a498773509 200
100 gbthb05a647864482 200

รางวัลเครดิต 500 จำนวน 50 รางวัล

ลำดับ ยูสเซอร์ผู้โชคดี รางวัลเครดิตที่ได้รับ
1 gbthb05a723174086 500
2 gbthb05a558855825 500
3 gbthb05a128600288 500
4 gbthb05a790138757 500
5 gbthb05a304581852 500
6 gbthb05a177883709 500
7 gbthb05a757824314 500
8 gbthb05a299058982 500
9 gbthb05a574347705 500
10 gbthb05a61423593 500
11 gbthb05a471463844 500
12 gbthb05a26387611 500
13 gbthb05a142435388 500
14 gbthb05a880082034 500
15 gbthb05a624306188 500
16 gbthb05a227133863 500
17 gbthb05a598185732 500
18 gbthb05a566122730 500
19 gbthb05a751699277 500
20 gbthb05a135491488 500
21 gbthb05a428427720 500
22 gbthb05a166216899 500
23 gbthb05a142435388 500
24 gbthb05a380654474 500
25 gbthb05a882282359 500
26 gbthb05a34094568 500
27 gbthb05a515494675 500
28 gbthb05a498773509 500
29 gbthb05a647864482 500
30 gbthb05a19594084 500
31 gbthb05a757615046 500
32 gbthb05a431204027 500
33 gbthb05a567693339 500
34 gbthb05a869451361 500
35 gbthb05a244890008 500
36 gbthb05a142435388 500
37 gbthb05a800600537 500
38 gbthb05a720437255 500
39 gbthb05a456813147 500
40 gbthb05a558712451 500
41 gbthb05a200244685 500
42 gbthb05a255357780 500
43 gbthb05a723174086 500
44 gbthb05a558855825 500
45 gbthb05a128600288 500
46 gbthb05a790138757 500
47 gbthb05a304581852 500
48 gbthb05a177883709 500
49 gbthb05a757824314 500
50 gbthb05a299058982 500

รางวัล ทอง 2 สลึง จำนวน 20 รางวัล

ลำดับ ยูสเซอร์ผู้โชคดี รางวัลเครดิตที่ได้รับ
1 gbthb05a762966819 ทอง 2 สลึง
2 gbthb05a216772313 ทอง 2 สลึง
3 gbthb05a61423593 ทอง 2 สลึง
4 gbthb05a789782878 ทอง 2 สลึง
5 gbthb05a428427720 ทอง 2 สลึง
6 gbthb05a709460903 ทอง 2 สลึง
7 gbthb05a868505812 ทอง 2 สลึง
8 gbthb05a697801843 ทอง 2 สลึง
9 gbthb05a882292814 ทอง 2 สลึง
10 gbthb05a382819497 ทอง 2 สลึง
11 gbthb05a428176590 ทอง 2 สลึง
12 gbthb05a12358548 ทอง 2 สลึง
13 gbthb05a84635486 ทอง 2 สลึง
14 gbthb05a4532468 ทอง 2 สลึง
15 gbthb05a14785446 ทอง 2 สลึง
16 gbthb05a002464 ทอง 2 สลึง
17 gbthb05a950975085 ทอง 2 สลึง
18 gbthb05a229318056 ทอง 2 สลึง
19 gbthb05a915134055 ทอง 2 สลึง
20 gbthb05a428778593 ทอง 2 สลึง

รางวัล Samsung Galaxy S24 Ultra จำนวน 5 รางวัล

ลำดับ ยูสเซอร์ผู้โชคดี รางวัลเครดิตที่ได้รับ
1 gbthb05ac674699581 S24 Ultra
2 gbthb05a431204027 S24 Ultra
3 gbthb05a889634915 S24 Ultra
4 gbthb05a861501674 S24 Ultra
5 gbthb05a532483837 S24 Ultra